Certificació

Què signifiquen els segells i la certificació CCPAE? 

Els segells ens informen que aquests productors, amb el codi d’operador corresponent, és controlat amb inspeccions anuals dels organismes de control per a verificar que compleixen les lleis europees i comunitàries de producció ecològica.La garantia de la certificació 
La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització. 
Què he de fer per aconseguir-la? 
Per aconseguir la certificació del CCPAE cal estar inscrit al registre corresponent. 
Per a formalitzar aquesta inscripció, heu de presentar la sol·licitud emplenada i signada, juntament amb la documentació que s’hi requereix i el justificant de l’ingrés bancari corresponent, a la seu del CCPAE, Av. Meridiana, 38 4a  08018 Barcelona. 
Un cop rebuda la vostra sol·licitud es revisarà i si les dades facilitades són correctes i els documents han estat completament emplenats, els serveis d’inspecció es posaran en contacte amb vosaltres en un termini màxim de 40 dies. 
A partir d’aleshores, l’inspector us vindrà a fer la primera visita per tal de redactar un informe que serà lliurat al Comitè de certificació juntament amb la vostra documentació. Després d’avaluar tot l’expedient i si resulta favorable es formalitzarà el registre i la inscripció al CCPAE. 
Els productes vegetals 
Els productes vegetals ecològics són productes cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides). Per tant, sense residus d’aquestes substàncies. 
Només s’utilitzen adobs orgànics i minerals naturals i es limita la fertilització de nitrogen a 170 kgN/ha i any (com a les zones vulnerables). 
La sanitat vegetal es basa amb mètodes preventius, i tan sols es poden utilitzar fitosanitaris naturals que es troben recollits en l’Annex II del Reglament (CE) 889/2008. 
No estan autoritzats els cultius transgènics. 
Els productes animals 
Els productes animals ecològics són productes que provenen d’una ramaderia que proporciona unes condicions de vida dignes al bestiar i als ramats, amb respecte per les seves necessitats biològiques i de comportament. 
L’alimentació d’aquest bestiar es realitza amb productes ecològics. 
Els animals herbívors tenen accés a pastures, i les aus i els porcs, a patis. 
Els allotjaments dels animals tenen una superfície mínima i permeten l’entrada d’abundant llum natural i estan perfectament ventilats. 
La sanitat es basa en la selecció de races adequades, bones pràctiques zootècniques, densitat adequada i alimentació d’alta qualitat. Els antibiòtics com a tractament preventiu no estan autoritzats. 
Els productes transformats 
Els productes ecològics elaborats són productes agraris vegetals i animals transformats mitjançant tècniques que minimitzen les formes de contaminació i les pèrdues de qualitat, restringint l’ús d’additius i auxiliars tecnològics.